Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bidcars B.V.

De Afspraken die wij maken als u gebruik maakt van onze verkoop/inkoop service!

Op de diensten van Bicards B.V. en de overeenkomsten welke door ons tot stand komen, zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden bestaan uit de Algemene voorwaarden zoals deze terug te vinden zijn op onze website www.bidcars.nl
Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Bidcars B.V. gevestigd te Amsterdam verder te noemen “Bidcars” te leveren producten en/of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Door gebruik te maken van de diensten en/of producten die Bidcars aanbiedt gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden en verklaart u tevens deze te hebben gelezen en begrepen.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 2. Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt met "verkoper" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Bidcars hun personenauto te koop heeft aangeboden na akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden en deze te hebben gelezen en begrepen.
2.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “Koper” bedoeld: ieder rechtsgeldig en RDW erkend bedrijf dat voertuigen inkoopt via Bidcars na akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden en deze te hebben gelezen en begrepen.
2.3 Door gebruik te maken van de dienstverlening van Bidcars gaan zowel koper als verkoper akkoord met de Algemene Voorwaarden. Zowel koper als verkoper gaan vertrouwelijk met persoonsgegevens om en begrijpen dat deze gegevens niet aan derden verstrekt mogen worden.
2.4 In deze Algemene Voorwaarden wordt met “de verkoopovereenkomst” bedoeld: Het rechtsgeldig contract welke koper en verkoper aangaan via Bidcars om de specifieke voorwaarden ten aanzien van de te verkopen auto waarover overeenstemming is bereikt vast te leggen.
2.5 In deze Algemene Voorwaarden wordt met “Het Bod” bedoeld: Het bod dat de verkoper geboden krijgt op het voertuig dat de verkoper via Bidcars te koop heeft aangeboden.
2.6 Voordat een bezoeker van Bidcars gebruik maakt van de diensten die Bidcars aanbiedt wordt deze in de gelegenheid gesteld de Algemene Voorwaarden van Bidcars te lezen en begrijpen.
2.7 Bij vragen of onduidelijkheden over onze Algemene Voorwaarden kan elke bezoeker van Bidcars mondeling en/of schriftelijk contact met Bidcars opnemen voor opheldering.

Artikel 3. Het Bod

3.1 De Verkoper ontvangt via Bidcars een Bod op het door hem/haar te koop aangeboden voertuig. Het Bod wordt gedaan op basis van de door verkoper opgegeven voertuigomschrijving. De voertuigomschrijving dient altijd naar waarheid te zijn ingevuld en/of opgegeven. Als de Verkoper een onjuiste voertuigomschrijving heeft ingevuld en/of opgegeven dat nadelig is voor de Koper heeft de Koper het recht om het Bod in te trekken. Bidcars is op dit moment in gebreken gesteld en zal de Verkoper een boete opleggen, dit bedraagt 15% van het hoogste bod met een minimum van €250,- ex BTW. Tenzij er sprake is van onmacht of onwetendheid. 
3.2 Nadat Verkoper Het Bod heeft ontvangen kan de Verkoper deze accepteren. Als de Verkoper Het Bod accepteert gaat de Verkoper een Verkoopcontract aan met de Koper
3.3 Als de voertuigomschrijving door Verkoper naar waarheid is ingevuld is het voor Koper niet toegestaan opnieuw over de prijs te onderhandelen tijdens de aflevering van het verkochte voertuig.

Artikel 4. Totstandkoming Verkoopcontract

4.1 Het Verkoopcontract komt tot stand nadat Het Bod door Verkoper mondeling, digitaal dan wel schriftelijk aanvaard wordt. Bidcars is geen partij in dit contract.
4.2 Koper is verplicht om het voertuig over te nemen en de via Bidcars overeengekomen prijs aan Verkoper te voldoen. Tenzij de door Verkoper opgegeven voertuigomschrijving niet overeenkomt met de werkelijke staat van het voertuig.
4.3 Het is Verkoper verplicht binnen 3 dagen na de totstandkoming van het Verkoopcontract contact met Koper op te nemen om een afspraak voor de aflevering van het voertuig te maken.
4.4 Als er met geen mogelijkheid contact met Koper kan worden opgenomen is het Verkoper verplicht om Bidcars hiervan binnen 3 dagen na het tot stand komen van het Verkoopcontract telefonisch of per e-mail van op de hoogte te brengen. De aflevering van het verkochte voertuig dient binnen 14 dagen na het tot stand komen van het Verkoopcontract plaats te vinden.
4.5 Het is Verkoper verplicht om het verkochte voertuig beschikbaar te stellen voor aflevering binnen 3 dagen na de totstandkoming van het Verkoopcontract.
4.6 Als het voertuig niet aan de door Verkoper opgegeven voertuigomschrijving voldoet heeft Koper het recht om een redelijke tegenbieding te doen. Als Verkoper dit niet accepteert heeft Koper het recht om het Verkoopcontract te ontbinden.
4.7 Bidcars behoudt zich te allen tijde het recht voor om Het Bod in te trekken voor of na acceptatie van Verkoper, zonder dat Koper of Verkoper hieraan rechten kunnen ontlenen.
4.8 Als Verkoper zich niet houdt aan de aflevertermijn van 14 dagen of als Verkoper het verkochte voertuig aan derden verkoopt zal Verkoper door Bidcars en/of Koper in gebreke gesteld worden. Er wordt Verkoper een boete van 15% van Het Bod opgelegd met een minimum van € 250,- Exclusief BTW.
4.9 Als Koper zich niet houdt aan de aflevertermijn of ophaaltermijn of de koop annuleert zonder Bidcars daarvan op de hoogte gesteld te hebben, opnieuw onderhandelt met Verkoper, Fraude pleegt of zich op welke manier dan ook niet houdt aan de met Bidcars gemaakte afspraken, zal Koper in gebreke worden gesteld. Er zal een procedure in gang worden gezet wegens het schenden van het Verkoopcontract en de Algemene Voorwaarden. Koper wordt in dat geval een boete van 15% van Het Bod opgelegd met een minimum van € 250,- Exclusief BTW.
4.10 Verkoper kan zich niet herroepen op de wet Koop op afstand.
4.11 Al onze gesprekken worden opgenomen voor trainingsdoeleinden en ter controle en beveiliging van onze service en verkopen.

Artikel 5. Betaling

5.1 De door Bidcars aangeboden producten goederen en/of diensten zijn voor Verkoper geheel gratis. Verkoper kan onbeperkt en geheel kosteloos gebruik maken van de door Bidcars aangeboden producten, goederen en/of diensten.
5.2 Bij aflevering van het verkochte voertuig dient Koper te allen tijde direct het in het verkoopcontract aangegeven bedrag te voldoen. Per bank of contant. Bij een betaling per bank moet de Koper de Verkoper voorzien van een betalingsbewijs.
5.3 Koper is verplicht binnen 14 dagen na ontvangst factuur de kosten/fee voor de door Bidcars geleverde producten, goederen en/of diensten te voldoen.

Artikel 6. Aflevering

6.1 Voordat Koper overgaat tot betaling heeft Koper heeft het recht bij aflevering van het verkochte voertuig te controleren of het Voertuig overeenkomt met de door Verkoper opgegeven voertuigomschrijving.
6.2 Als Koper constateert dat de voertuigomschrijving zoals deze is opgegeven door Verkoper niet overeenkomt met de werkelijke toestand van het voertuig heeft Koper het recht om een redelijk en eerlijk tegenbod te doen of het Verkoopcontract te ontbinden.
6.3 Koper heeft het recht om te controleren of het geleverde voertuig eigendom is van de Verkoper.
6.4 Verkoper dient zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
6.5 Koper is verplicht Verkoper altijd direct voorzien van een vrijwaringsbewijs.
6.6 Koper is verplicht het voertuig grondig te controleren. Na vrijwaring van de auto ontdoet Koper zich van enige vorm van garantie.

Artikel 7. Privacybeleid

7.1 Bidcars houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
7.2 Bidcars gebruikt persoonsgegevens alleen om de diensten die Bidcars levert uit te voeren.
7.3 Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht.
7.4 Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen in de Database van Bidcars.
7.5 Bidcars maakt geen gebruik van cookies.

Artikel 8. Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bidcars. Ook het gebruik van alle overige auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de diensten en producten van Bidcars behoren toe aan Bidcars en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Ook het gebruik van merk- en productnamen van Bidcars in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan. Bidcars hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen van door Bidcars geleverde producten en/of diensten en zal bij overtreding altijd juridische stappen ondernemen.

Artikel 10. Recht

Het Nederlands recht is op toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, offertes die betrekking hebben op door Bidcars geleverde producten en/of diensten. Alle gerechtelijke procedures zullen worden berecht door de Rechtbank te Amsterdam.

Artikel 11. Klachten

Zowel Koper als Verkoper kunnen klachten mailen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. management.

Scroll naar boven